Woensdag 21.02.18 | 14.13 uur

Ondertekening van het bestuursakkoord

Overijssel investeert in agrarisch waterbeheer

Op woensdag 7 februari 2018 tekenden de provincie Overijssel, de waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en Ijssel) en LTO-Noord het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel. In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Dit komt bovenop het geld dat via het Europese plattelandsontwikkelings-programma beschikbaar is.

Met de investering gaan boeren, waterschappen en provincie de waterkwaliteit verder verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden.

De provincie Overijssel, waterschappen en LTO-Noord zetten zich gezamenlijk in voor agrarisch waterbeheer. Boeren kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook kunnen ze maatregelen nemen om de erfafspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Zo komen er minder van deze stoffen in het grond- en oppervlaktewater. Dat is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden. Door water bovenstrooms vast te houden kan bovendien water uit natte tijden in droge perioden gebruikt worden. Zo vermindert droogteschade in de zomer. Ook wordt de kans dat watergangen droogvallen verminderd. Door de klimaatveranderingen komen er meer en langere droogteperioden in de zomer voor. Boeren kunnen hun bedrijfsvoering daaraan via het DAW aanpassen. DAW is een initiatief van LTO Nederland samen met de Unie van Waterschappen. Met de extra financiering kunnen meer projecten worden gerealiseerd in Overijssel.

Hester Maij, gedeputeerde landelijk gebied en agro&food van Overijssel: "Met deze belangrijke investering werken we aan het verduurzamen van de landbouw, versterken we de natuur, maken we het landschap aantrekkelijker Ťn spelen we in op de klimaatverandering. En dat doen we, in de beste Overijsselse traditie, gezamenlijk; provincie, waterschappen en boeren."

"Door deze samenwerking wordt de waterkwaliteit in Overijsselse rivieren, beken en sloten verbeterd", aldus dagelijks bestuurslid Nettie Aarnink van waterschap Vechtstromen. "Dat vinden we belangrijk en dat onderschrijven we met dit bestuursakkoord en onze andere initiatieven voor waterbeheer zoals Landbouw op Peil."

Dagelijkse bestuurslid Henk Oegema van Drents Overijsselse Delta: "Maatregelen met het stempel Deltaplan Agrarisch Waterbeheer geven het belang van water en bodem in de agrarische sector bij uitstek goed weer. Het mes snijdt aan twee kanten: goed voor de agrariŽr ťn goed voor het watersysteem. Door de handen ineen te slaan, kunnen we steeds verdere stappen zetten."

"Op deze manier gaan we samen zorgvuldig om met ons water en profiteren agrariŽrs, het water ťn de natuur", aldus Peter Schrijver, lid dagelijks bestuur Waterschap Rijn en IJssel.

Negen projecten al gestart
Vier jaar geleden zijn in het kader van POP3 al negen landbouwprojecten gestart om watermaatregelen te nemen. Zo hebben boeren in het laagveen van Kostverlorenzijl onderwaterdrainage aangelegd. In Vruchtbare Kringloop Overijssel werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. En het agrarisch collectief Noordoost Twente is bezig met blauwe diensten gericht op de kwaliteit en het vasthouden van water, bijvoorbeeld door onbemeste weideranden. Ook de waterschappen nemen forse maatregelen en investeren naast deze DAW-bijdrage miljoenen in de waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Zo worden bijvoorbeeld de Boven Regge bij Enter (door waterschap Vechtstromen) en de Buurserbeek bij Haaksbergen (door waterschap Rijn en Ijssel) natuurlijker ingericht. De beken krijgen een kleiner profiel waardoor er in de zomer langer stroming blijft en de grondwaterstanden in de omgeving hoger worden.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft deze klus al geklaard voor de Zandwetering bij Deventer en Schalkhaar. In dit gebied is meer ruimte gekomen voor water en is geÔnvesteerd in natuur, recreatie en landbouw. (www.deltaplanagrarischwaterbeheer.nl)

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 08.02.18 | 09.39 UUR


advertentie

Vandaag:
4° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -4°


AGENDA
  • Donderdag 22.02.18
  • Vrijdag 23.02.18
  • Zaterdag 24.02.18
  • Zondag 25.02.18
  • Maandag 26.02.18
  • Dinsdag 27.02.18
  • Woensdag 28.02.18
  • Volledige agenda...

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
1.59542 s